نمونه سوال روش تدریس- تستی
  1. 1- در ((مهارت ذهنی)) آموزش مفاهیم محسوس قبل و بعد از کدام مرحله قرار دارند؟

الف)قبل از تشخیص بعد از اصولب)قبل از دانش بعد از نگرش

ج)قبل از قواعد بعد از تشخیصد)قبل راهبرد شناختی بعد از اطلاعات لغوی

2-کدام ارزشیابی در حین تدریس انجام می شود؟

  •  
  1. ترمیم تجارب ورودی یا یادآوری پیش نیاز ها را با کدام فعالیت انجام می دهند؟

الف) تشخیصیب)ارائه محرک ذهنیج)آموزش ترمیمی

د)بازخورد گیری و تکمیل چک لیت رفتاری

3-کدام فعالیت بعد از اتمام تدریس انجام می شود؟

الف)طراحی مسئلهب)طراحی آموزشیج)طراحی ارزشیابید)طراحی

4-فعالیت هایی که دانش آموزان در کلاس درس برای رسیدن به اهداف آموزشی انجام می دهند را........گویند.

الف)تجارب آموزشی    ب)تجارب یاددهی    ج)تجارب یادگیری    د)بازخوردگیری

5-کدام گزینه اشتباه است؟

الف)اهداف رفتاری را از ساده به مشکل مرتب کنید

ب)اهداف رفتاری را از ذهنی به مجرد مرتب کنید

ج)اهداف رفتاری را از کم به زیاد مرتب کنید

د)اهداف رفتاری را ساده و بدون ابهام و با یک فعل رفتاری بنویسید

6-((همکاری کند))فعل رفتاری کدام حیطه است؟

الف)روانی حرکتی       ب)عاطفی             ج)شناختی             د)مهارت ذهنی

7-کدام گزینه از نکات قابل توجه در هنگام نگارش هدف آموزشی نیست؟

الف)توانایی یاد گرفته شده                                        ب)امکانات مورد نیاز

ج)موقعیت انجام فعل                                                 د)الگو و روش تدریس

8-حفظ کردن و بیان مفاهیم اصول در کدام سطح حیطه شناختی قرار دارد؟

الف)دانش            ب)تجربه            ج)ترکیب              د)تحلیل

9-کسب رضایت شخصی در کدام سطح حیطه عاطفی قرار دارد؟

الف)ارج نهدن            ب)شازماندهی ارزش ها         ج)تبلور در شخصیت    د)پاسخ

10-سومین گام در روش 9گام گانیه کدام گزینه است؟

الف)ارائه محرک ذهنی                            ب)ارزشیابی تشخیصی

ج)راهنمایی و تدارک عمل                        د)آگاه ساختن یادگیرنده از هدف

11-درجه دشواری و یا محدودیت در پاسخ در کدام ویژگی هدف رفتاری طبقه بندی می شود؟

الف)معیار                    ب)شرایط                 ج)درک و فهم                   د)کاربرد

12-تقلید((یک کار شبیه به نمونه)) در کدام سطح حیطه روانی حرکتی است؟

الف)رفتار مرکب                                     ب)تطبیق و ابداع                      

ج)خودکار و عادی شدن                           د)پاسخ هدایت شده

13-الگو عمومی تدریس نظریه چه کسی است؟

الف)گانیه             ب)رابرت گلیزر             ج)آلبرت بندرا           د)ماکس ورتایمر 

14-کدام گزینه در ((عنوان)) طرح درس درج نمی شود؟

الف)وسایل مورد نیاز                                               ب)محل تدریس 

   ج)تعدادفراگیران                                                  د)زمان لازم برای تدریس

15-درکدام گام معلم می تواند به فراگیران خود میزان درستی عملکرد او را اعلام کند؟

الف)ارزیابی عملکرد                               ب)تکمیل چک لیست رفتاری

ج)تدارک باز خورد                                     د)آموزش ترمیمی

16-روش های تدریس معلم محور کدام گزینه زیر است؟

الف)بارش مغزی،پرسش و پاسخ،سخنرانی،آزمایشگاهی

ب)قصه گویی،سقراطی،نمایشی،سمپوزیوم

ج)سخنرانی،کنفرانس،تدریس اعضای تیم،حفظ و تکرار

د)استادی شاگردی،تخیل هدایت شده،سمینار،شیوه تمرین

17-چارچوب اصلی تدریس که در آن عناصر مهم تدریس مطالعه می شوند چه نام دارد؟

الف)راهبر تدریس        ب)روش تدریس      ج)الگوی تدریس    د)فنون تدریس

18-سخت ترین و هنرمندانه ترین کار مهم چیست؟

الف)طراحی آموزشی                    ب)نوشتن طرح درس

ج)اجرای تدریس                          د)جلب توجه

 

19-درکدام مرحله معلم متوجه میزان دستیابی و حصول اهداف طراحی شده می شود؟

الف)بعد از ارزشیابی تشخیص

ب)بعد از ارزشیابی ورودی

ج)بعد از ارزشیابی تکوینی

د)بعد از ارزشیابی پایانی

20-((با علاقه انجام دادن)) فعل رفتاری کدام حیطه است؟

الف)شناختی              ب)عاطفی           ج)روانی حرکتی              د)مهارت ذهنی