تفحص گروهی

روش تدریس  تفحص گروهی

فواید

این روش تدریس برای دروس عملی و یا محتوای دانشی (در حد کاربرد و تجزیه و تحلیل) بکار می رود دروسی همچون علوم تجربی( فیزیک شیمی و...) ؛ تاریخ و مدنی، فنی و حرفه ای و  هندسه و ریاضی ؛ طراحی و خلاقیت...... که بیشتر جنبه اکتشافی و محاسباتی دارد؛ مناسب می باشد. در این روش با دادن فرصت آموزشی برابر و فعال کردن فراگیران می توان به اهداف افزایش همفکری و همکاری در گروه ؛ افزایش اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری و افزایش مهارت تفکر منطقی و روش حل مسئله را انتظار داشت.

نکات قابل توجه

برای استفاده از این روش به نکات زیر توجه داشته باشید:

یک روز قبل این موضوع بصورت یک طرح تدوین ؛ بررسی؛ ( وقت، امکانات و...) سازماندهی گردد.

این روش بسیار نیاز به ایجاد انگیزه از نوع چالشی  دارد( بر انگیزنده ذهن کنجکاو)

طرح یک سوال و یا یک موضوع مجسم و یا .... با کمی توضیح معلم ؛ می تواند شروع یک روش تدریس خوب باشد.

فراگیران با موقعیت و یا موضوعی مبهم در خور فهم خود مواجه می شوند.

مسئله در گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت (به ایشان فرصت تبادل نظر بدهید).

معلم باید به همه گروه ها سرکشی نماید و با حضور در کنار فراگیران, دقت کند تا بحث از مسیر خود منحرف نشود.

معلم با طرح سوال و ارائه راهنمایی برای کل کلاس و یا هر گروه مسیر بحث و تفکر را هدایت کند.

گزارش یافته های هر گروه و کشف موارد پنهان ؛ ارائه راه حل و فرضیه ها بیانگر میزان نقد موضوع در جمع است.

تمامی نتایج و نظرات جمع بندی شده و با کمک خود فراگیران موضوع بررسی و آشکار می گردد.

نحوه اجرا

اگر از این روش تا کنون استفاده نکرده اید ابتدا برای فراگیران روند اجرا و انتظارات را تشریح نمایید.

گروه بندی اختیاری نیست باید متناسب با سواد ؛ مهارت و فعالیت آموزشی فراگیران انجام شود.

اعضاء گروه ها از نظر زرنگی و مشارکت متناسب انتخاب شوند. برای گروه یک سرگروه انتخاب کنید.

معلم  باید موضوع را برای کل کلاس مطرح و توضیح دهد. نیاز به یک ایجاد انگیزه قوی دارد.

ایجاد انگیزه با نمایش فیلم، عکس ، داستان، نمایش خلاق و ... و حتی خاطره می توان شروع شود.

موضوع با یک سوال چالشی در گروه بررسی و نقد می شود..... فرصت مناسب را در نظر بگیرید.

حتی در بسیاری از موارد باید نتیجه آخر درس ( هدف آموزشی)در ابتدای ایجاد انگیزه به نمایش در بیاید.

یکی از اعضاء گروه کشفیات و نتایج تبادل نظر گروه خود را برای کل کلاس توضیح می دهد مانند گزارش یا کنفرانس

گروه بعدی نتایج حاصله را تشریح و این روند تا گزارش فعالیت آخرین گروه ادامه می یابد . سپس معلم با روشی ترکیبی مناسب  !!مطالب را جمع بندی ، موضوعات مرتبط با اهداف آموزشی را برای کسب حیطه های مشخص شده تا حصول نتیجه ارائه دهد.

آزمون

در این روش سوالات مفهومی بصورت کتبی و با نقد در گروه (برای هر گروه جداگانه )طراحی می شود.

در این روش می توان از روش مشاهده فعالیت ( چک لیست رفتار) در ارزشیابی فراگیران استفاده کرد.

سوالات را گروه ها تصحیح می کنند و نمرات را به معلم ارائه می دهند.

نمره بصورت میانگین برای کل تیم و یا بصورت انفرادی برای هر کسی ثبت می گردد.