روش هایی نوین تدریس
نوشته های زیر زکات دانش بنده است
استفاده از متون زیر با ذکر منبع
بلامانع است
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 روش تدریس اعضای تیم
 تفحص گروهی
 شش کلاه تفکر
 مشارکت گروهی
 بارش مغزی
 الگوی کاوشگری علمی
 الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده
 الگـــــوی دریافت مفهـــــوم
  روش حل مسئله
 طراجی یادگیری