جمع و تفریق با محور- ریاضی اول

به نام خدا

نام کتاب : ریاضی اول ابتدایی        عنوان : جمع و تفریق با محور                  صفحه : 119                        زمان تدریس :45 دقیقه

تعداد فراگیران : 15 نفر                مکان آموزش: کلاس درس                  تاریخ تدریس : 10/10/93           چیدمان کلاس : گروهی

نوع ارزشیابی :گروهی                   روش تدریس : نمایش خلاق - مقایسه ای (بدیعه پردازی)            نام مدرس :  زهرا یوسفلو

  1. هدف گذاری

اهداف رفتاری:

مهارت ذهنی:

  1. جمع یا تفریق بودن محور را تشخیص دهد.(تمیز دادن)
  2. واحد های محور اعداد را تشخیص دهد. (تمیز دادن)
  3. شکل محور اعداد را یاد بگیرد. (تمیز دادن )
  4. جمع دو رقمی یا سه رقمی را درست انجام دهد.(استفاده از قواعد)
  5. جمع دو رقمی یا سه رقمی را روی محور اعداد نشان دهد.(زنجیر کردن قواعد)

مهارت بدنی :

  1.  روی محور اعداد روی زمین واحد به واحد حرکت کند.
  2. شکل محور اعداد را بکشد.

عاطفی :1- در فالیت های مربوط به درس با اشتیاق شرکت کند.

2-به درس ریاضی علاقه مند شود.

3-در انجام فعالیت های گروهی نظم را رعایت می نماید .

کلامی :1- هم زمان با حل کردن مسئله روش خود را توضیح دهد.

2-در صحبت کردن با هم گروهی های خود نوبت را رعایت کند.

پیش دانسته ها :

مفاهیم جمع و تفریق

 جمع های دو رقمی را بتواند حل کند.

 بتواند اعداد را از 1 تا 19 بشمارد.

سازماندهی و ساماندهی:

وسایل مورد نیاز :

کتاب درسی – گچ و تخته – پازل برای گروه بندی– تخته یونولیتی و محور ساخته شده روی آن .

رفتار ورودی:(3 دقیقه)

سلام و احوالپرسی و حضور و غیاب - شروع درس با نام خدا و قرائت دعا یا سوره ای از قرآن مجید

 بررسی وضعیت محیطی کلاس از نظر نور و دما – بررسی وضعیت جسمانی و روانی دانش آموزان

ارزشیابی ورودی: دیدن تکالیف جلسه قبل.(3 دقیقه)

ارزشیابی تشخیصی : (سازمان دادن پیش دانسته ها)-(4 دقیقه)

-        نمونه ای از جمع های دورقمی ، سه رقمی یا چهار رقمی را حل کن .

-        تفریق مورد نظر را توضیح بده و حل کن .

-        از یک تا 19 را بشمار. ( آماده سازی جهت تم 18 و آموزش مضرب های اعداد )

-        از 19 تا 1 را بشمار .

گروه بندی : گروه بندی دانش آموزان با پازل جانوران جهنده(3 دقیقه)

آموزش ترمیمی : اگر فراگیران پیش دانسته مد نظر را  بلد نبودند باید ابتدا برای آنها  پیش دانسته ها را آموزش دهیم سپس به مرحله ایجاد انگیزه برویم .

ایجاد انگیزه : ورود به کلاس با یک خرگوش. یک حرکت پرشی جهت ایجاد انگیزه و ربط دادن غیرمستقیم به موضوع درس انجام می دهیم .(2 دقیقه)

آگاه ساختن یادگیرنده از هدف:

نمایش محور اعداد و معرفی آن.(3 دقیقه)

اجرای تدریس :( 10 دقیقه)

فعالیت آموزشی1:

- توصیف محور اعداد بعد از نمایش توسط دانش آموزان (توصیف اولیه)

- جلب توجه دانش آموزان به این که محور شبیه چه چیزهایی است ؟ ( قیاس مستقیم )

- تفکر دانش آموزان راجع به این اگر روی محور بودند چگونه حرکت می کردند ؟ ( قیاس شخصی )

- ســوق دادن دانش آموزان به سمتی که کلمات متضادی که به کار برده اند « حرکت به سمت جلو و عقب » را پیدا کنند ؟ ( قیاس تضاد )

 فعالیت آموزشی2:

- بیان خلاقانه موضوع درس با استفاده از قیاس ها و تضادهای انجام گرفته با داستان و تصویر ( توصیف خلاق )

داستان :( ابتدا یک محور اعداد روی زمین می کشیم ).می خوام با این محور اعداد یه قصه براتون بگم کی می خواد خرگوش قصه ما باشه؟ این خانم خرگوش یه روز تصمیم گرفت بره خونه ی مادر بزرگش. خونه مادر بزرگش هم اینجا بود(روی محور مشخص می کنیم) خرگوش 4 بار پرید بعد ایستاد تا نفس بگیره دید که هنوز نرسیده باید 2 تای دیگه هم بپره. وقتی 2تای دیگه هم پرید رسید خونه مادر بزرگش خونه ی مادر بزرگش رو کدوم عدده؟ آفرین 6. وقتی تصمیم گرفت برگرده با خودش گفته سر راه یا سری هم به دوستم میزنم . خونه دوستش این جا بود.(مشخص میکنیم) اولین بار می خواست بپره 5 تا پرید بعد ایستاد نگاه کرد و فهمید یدونه زیاد پریده باید یدونه برگرده .یه دونه برگشت و رفت خونه دوستش حالا خونه دوستش رو کدوم عدد بود؟آفرین 2 (روش قصه و نمایش)

فعالیت گروه : به کتاب هاتون نگاه کنید چند تا محور اعداد کشیده و یه جمع و تفریقهایی هم پیشش نوشته تو گروه مشورت کنید ببینید می تونید جواب اینا رو پیدا کنید.(3 دقیقه)

بازخوردگیری و ارائه گزارش: سر گروه ها کار گروه خود را ارائه می دهند و تمرین های کتاب را روی تابلو حل می کنند.(فراگیر محور)-(3 دقیقه)

ارزشیابی تکوینی یا بازخورددهی : (معلم محور)-(3 دقیقه)

- انجام چند تمرین به صورت مجسم و نیمه مجسم جهت اطمینان از یادگیری دانش آموزان .

- توجه به برقراری ارتباط کلامی و تبادل آموخته بین گروه ها در حین انجام فعالیت .

( چک لیست رفتاری در این مرحله کامل می شود).

رفع نقص و جمع بندی:

اگر در هنگام ارزشیابی متوجه شدیم که فراگیران قسمتی از درس را متوجه نشده اند دوباره برای آنها توضیح می دهیم. این قسمت با استفاده از روش هایی همچون پرسش و پاسخ و سخنرانی انجام می شود. فراگیر سوال های خود را می پرسد.(3 دقیقه)

ارزشیابی پایانی : به صورت انفرادی چندتا سوال می پرسیم تا مطمئن بشیم تمام مطالب جا افتاده است. -(3 دقیقه)

 ارزشیابی پایانی :

-        جمع بودن با تفریق بودن محور را مشخص کن .

-        جمع دو رقمی و سه رقمی را روی محور انجام بده  .

-        تفریق را روی محور نشان بده  .

-        برای محور ارائه شده داستان بگو .

 ارائه تکلیف (2 دقیقه)

با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و همچنین علایقشان به آن ها تکلیف می دهیم . از جمله :

تکلیف گروهی : یک محور به دلخواه رسم کنند « جمع یا تفریق » و خود را برای اجرای نمایش برای ارائه مفهوم آن آماده سازند .

تکلیف فردی : برای هر کدام از محورهای صفحه 119 کتاب یک نقاشی بکشند .

تکلیف خلاقیتی : یک محور « جمع یا تفریق » را رسم کرده و برای آن یک داستان بسازند و روز بعد برای دوستان خود تعریف کنند . یا این که یک روش جالب و ساخته ذهن خود برای رسم محور ابداع کنند و این پیشنهاد را در جلسه بعد ارائه نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      اهداف

      گروه اول

      گروه دوم

      گروه سوم

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

مهارت ذهنی

جمع و تفریق با محور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسایی واحد های محور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادگیری شکل محور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص جمع یا تفرق بودن محور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت بدنی

راه رفتن روی محور اعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشیدن شکل محور اعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلامی

 

توضیح دادن روش حل مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صحبت کردن با هم گروهی های خود نوبت را رعایت کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاطفی

  در فالیت های مربوط به درس با اشتیاق شرکت کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به درس ریاضی علاقه مند شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در انجام فعالیت های گروهی نظم را رعایت می نماید .