رشد خانوران- علوم اول

عنوان تدریس:رشدجانوران     مدت تدریس:45دقیقه     پایه ومقطع :اول ابتدایی

محل تدریس:کلاس درس      تعدادفراگیران:20نفر        صفحه کتاب:31                    مدرس:                            روش تدریس:9گام گانیه براساس رویکرد زمینه محور.ایفای نقش وتفحص گروهی.

تهیه کننده:حمیده افشار

1-اهداف رفتاری:

مهارت ذهنی:

تمیزدادن:

1-فراگیر بتواند جوجه ومرغ رابدون کمک تشخیص دهد.

2-فراگیربتواند جوجه تازه متولدشده را از جوجه چندروزه بدون کمک اطرافیان تشخیص دهد.

3-فراگیربتواند نوع خوراک وغذای گوسفند رابدون کمک معلم و همسالان در 2 دقیقه بیان کند.

4-فراگیربتواند نوع خوراک وغذای بره را به کمک معلم خود بیان در 2دقیقه کند.

5-فراگیربتواند نوع خوراک وغذای مرغ وجوجه رابدون کمک در 2دقیقه بیان کند.

مفاهیم محسوس:

1-فراگیربتواند2مورد از تفاوتهای جوجه ومرغ را با مشاهده کردن بدون کمک بیان نماید.

2-فراگیربتواند چرخه رشدجوجه رابدون کمک معلم نشان داده ودر رابطه با آن 5دقیقه توضیح دهد.

زنجیرکردن مفاهیم(کشف قاعده):

1-فراگیربتواند مراحل به دنیا آمدن جوجه را درتفحص گروهی به کمک همسالان خود در 5دقیقه کشف کند.

2-فراگیربتواند توالی وترتیب مراحل رشد جوجه را در5 جمله با راهنمایی معلم بیان کند.

3-فراگیربتواند این نکته رابدون کمک سایرین کشف کندکه هرحیوانی برای رشد به مواد غذایی نیازدارد.

مهارت بدنی,فردی:

1-فراگیران بتوانند مراحل رشد جوجه را در دفتر علوم خودترسیم کنند.

2-فراگیران بتوانند درمشاهده کردن وجمع آوری اطلاعات ازحواس خود استفاده کنند.

نگرش وعواطف:

1-فراگیران بتوانند به عظمت خداونددرآفرینش پی ببرند.

2-فراگیران نسبت به محتوای درس علاقه نشان دهند.

3-فراگیران به اظهار نظرات احترام بگذارند.

راهبردشناختی:فراگیردرتکالیف خلاقانه,بدون راهنمایی معلم وهمسالان به صورت انفرادی

(بامشاهده,تحقیق وزنجیرکردن قواعد)کشف کند:

1-نوع خوراک وغذای همه حیوانات به یک صورت نیست.

2-همه جانوران باتخم گذاری به دنیا نمی آیند.

3-همه جانوران بچه زا نیستند.

4-رشدهمه جانوران به یک صورت نیست.

5-فراگیران بتوانند خود را به جای یک جوجه گذاشته و مراحل رشدش را نقاشی کنند.

اطلاعات کلامی

1-فراگیربتواند 3جانورتخم گذار رابدون کمک همسالان نام ببرد.

2-فراگیربتواند 3جانور بچه زا را با کمک معلم نام ببرد.

3-فراگیران بتوانند مراحل رشدجوجه را در 5جمله شرح دهند.

4-فراگیران بتوانند آنچه ازرشدجوجه رادرچارت دیده اند,بدون هیچ کم وکاست در 5دقیقه بیان کنند.

5-فراگیران بتوانند نیازهای جانوران برای رشد را در 2دقیقه لیست کنند.

6-فراگیران بتوانند نقش جانوران(مرغ,گوسفند)درتامین غذای انسان را بدون کمک معلم توضیح دهند.

2-پیش دانسته ها

آنچه فراگیربایدازتجربه,سواد,مهارت بایدبه کلاس آورده باشد:(بچه ها در طبیعت و محیط اطراف خود بعضی از جانوران اهلی را دیده ولمس کرده اند وتا حدودی با چگونگی رشد آنها آشنایی دارند.)

تعاریف:جانوران زنده وغیرزنده.

تجارب:خوردن تخم مرغ,دیدن جانوران(جوجه و...)

مفاهیم:رشد.

3-سازماندهی وساماندهی

موادآموزشی: کتاب درسی - دفتر نقاشی – مداد رنگی -  کتابهای علمی وتصویری درباره جانوران - تصاویرجانوران - - قفس پرنده یا آکواریوم - تصاویری از غذاهای جانوران.

نکات بهداشتی

حتی الامکان با دستکش به پرندگان دست بزنیم ودر غیر اینصورت دستانمان را با آب و صابون به خوبی بشوییم.

4-رفتاورودی:(برقراری ارتباط,حضوروغیاب)معلم با قفس پرنده ای در دست وارد کلاس میشود.(2دقیقه)

سلام بچه های خوبم

سلام

حالتون خوبه؟

بله

شکرخدا,خب بچه هاحضوروغیاب کنم ببینم همه سرکلاس حاضرهستید.

اسامی دخترها به تعداد فراگیران نام برده میشود.

شکرخدای مهربون که همه شماسرکلاس حاضرهستید وحالتون هم خوبه.

 

ارزشیابی ورودی: (2دقیقه)

1-5  مورد جانور زنده و غیرزنده را بدون کمک سایرین نام ببرد.

2- اسم چند تا از جانوران محیط زندگی خود را بگوئید

3- حرکت جانوری را که دوست دارید نمایش دهید.

4- جانوران چه غذاهایی می خورند؟

 

ارزشیابی تشخیصی:فراگیران در درسهای پیش اطلاعاتی درمورد جانوران کسب کرده اند اما نسبت به رشدجانوران کم وبیش اطلاعات دارند که آنهارا نیز ازمحیط اطراف کسب کرده اند.نظیردیدن( تخم مرغ,جوجه,مرغ و خوردن تخم مرغ...)

آموزش ترمیمی:اگرفراگیران ازجلسات قبل اطلاعات پایه را با خود به کلاس نیاورده باشند قبل از ایجادانگیزه آموزش ترمیمی انجام میدهیم.(باروشهای نمایشی,استفاده ازرسانه ها)فراگیران باپاسخ دادن به سوالاتی که درارزشیابی ورودی مطرح شد,مشخص کردندکه به آموزش نیازی نیست .(5دقیقه)

 

گروه بندی:خب بچه های خوبم شمارابه چهارگروه پنج نفره تقسیم کردم,هرکسی پیش گروه خودش بنشیند.(براساس سطح معلومات,قوی وضعیف.به نامهای یاس –لاله- مریم – بنفشه).

 

5-جلب توجه وایجادانگیزه(قصه گویی,نمایشی,استفاده ازرسانه ها) (2دقیقه)

جلب توجه (نمایشی)

معلم با در دست داشتن یک قفس پرنده وارد کلاس میشود.

ایجادانگیزه

معلم تصاویری از جانوران مختلف را به تخته می چسباند.

آگاه ساختن یادگیرنده ازهدف(سخنرانی,نمایشی)(2دقیقه)

خوب بچه ها همه می دونید که زندگی ما هیچ وقت از جانوران جدا نبوده و نیست. هر جا که ما زندگی می کنیم در اطراف ما هم جانورانی با ما زندگی می کنند. توی جنگل مار و روباه و شیر و پلنگ و خرس و لاک پشت و. . . توی روستا تعدادی مرغ و خروس و یا گاو و گوسفند و گربه و یا سگ  وجود دارد. توی  شهر در خانه ها تعدادی پرنده و یا آکواریوم در خیابان ها کلاغ، کبوتر، در فاضلاب ها موش و سوسک  و. . . را می بینیم.

این جانوران می توانند به ما کمک کنند و بیشتر اوقات بدون وجود آنها زندگی برای ما غیر ممکن یا سخت می شود. امروز میخواهیم در مورد جانورانی مثل گوسفند و جوجه بحث کنیم .حالا در این قسمت تعدادی از دوستان شما می خواهند با اجرای یک نمایش کوتاه ویژگیهای بعضی از جانوران را که شما هم آنها را می شناسید برایتان اجرا کنند.

شروع تدریس وارائه

گام سوم (یادآوری پیش نیازها)(2دقیقه)

  1. شما چه جانورانی را می شناسید؟
  2. -درباره ی جانوران چه چیزهایی می دانید؟
  3. -جانوران را کجاها دیده اید؟
  4. -چه جانورانی را از نزدیک دیده وآشنا شده اید؟ 

گام اول تدریس ارایه محرک(نمایشی,ایفای نقش ,استفاده از رسانه ها) (گام چهارم گانیه: تحریک ذهن دانش اموزان با استفاده از مواد آموزش,  در اینجا به تعدادی از تصاویر رنگی، یا عروسک های گردان و یا لباس حیوان مورد نظر و یا اسباب بازی نیازمندیم. )(10دقیقه)

          در این مرحله معلم با توجه به علاقه و توانمندی دانش آموزان و با توافق بقیه بچه های کلاس تعدادی از آنها را برای اجرای نقش انتخاب می کند، این نقش ها عبارتند از: گوسفند، مرغ و لاک پشت. در این مرحله دانش آموزان با کمک متنی که معلم به آنها داده بوده وطبق آن بچه ها تمرین کرده بودند نمایش را اجرا میکنند.

گوسفند: گوسفندم و علف می خورم، تند می دوم، ، بع بع هم می کنم، پشمای  نازی دارم دم کوتاهی دارم. بچه به دنیا میارم.

مرغ: من مرغم و من مرغم دونه ی گندم می خورم با دو تا پا هم راه می رم قد قد قدا هم می کنم همه رو خبر هم می کنم. به جوجه هام دونه می دم، پر و بالمو تکون می دم. روی تخم هام می شینم و جوجه میاد بیرون ,بچه ها رو نوک می زنم.

لاک پشت: لاک پشتم و لاک پشتم، خونم روی دوشم، تو آبو توی خشکی روی زمین می خزم، تخمای کوچولو میذارم زیر شن جاشون میزارم، میوه و سبزی می خورم.

جول ارزشیابی ایفای نقش

ملاک های ارزشیابی

خلاصه نظرات

حداکثر امتیاز

امتیاز

جذابیت نمایش

 

5

 

شخصیت های نمایش

 

5

 

ارایه پیام و نتیجه مفید

 

3

 

تاثیر نمایش بر رفتار

 

5

 

مهارتهای کلامی

 

2

 

جمع امتیازات

 

20

 

بچه ها حالا هر کسی در گروه های خود بنشیند ودر مورد پیامی که این نمایش در خود داشت وآن پیام درس جدیدمان بود فکر کرده و نظراتتان را بعد از دو دقیقه بیان کنید.

گام دوم تدریس تدارک {راهنمایی یادگیری}(سخنرانی,نمایشی,قصه گویی)(5دقیقه)

معلم به هر گروه سر زده و راهنمایی های لازم را انجام میدهد.

گام سوم تدریس (فعالیت آموزشی 1)

 سخنور گروه لاله :خانم, مرغ تخم میگذارد و روی تخم مینشیند,و جوجه ها چند روز بعد به دنیا میاند.

آفرین ,بچه ها دوستتون کاملا درست گفت.

سخنورگروه بنفشه:خانم ,اما گوسفند که تخم نمیگذارد بلکه بچه اش را در شکمش نگه میدارد و بعد به دنیا میاورد.

آفرین دخترخوبم,میشه بگید از کجا فهمیدید؟خانم ,ما تو خونمون گوسفند داریم و خودم از نزدیک دیدم.

سخنورگروه یاس: خانم,جوجه وقتی به دنیا میاد مثل مرغ دانه میخورد اما توی شکل کتاب بره وقتی به دنیا میاد شیر میخوره,چرا؟؟

آفرین ,بچه ها دوستتون به سوال خوبی اشاره کرد. وقتی بره به دنیا میاد چون روده هاش خوب رشد نکرده از شیر مادرش تغذیه میکنه اما وقتی کمی بزرگتر شد و 5,4 ماه از تولدش گذشت مثل بقیه گوسفندان از علوفه و یونجه تغذیه میکنه.

سخنور گروه مریم:خانم,پس غذای جوجه وبره با هم تفاوت داره و بره برای اینکه خوب رشد کنه و بزرگ بشه اول شیر میخوره بعد علف ,اما جوجه از وقتی متولد شد مثل مرغ دانه میخوره تا بزرگ شه .

معلم از هر گروه 2نفر را انتخاب کرده و از آنها میخواهیم که با توجه به تصویر خوراک ها و غذاهایی که روی میز هست تصویر غذای مناسب را با توجه به اسمهای حیواناتی که روی تخته نوشته ایم بچسباند. 

گام چهارم فراخوان عملکرد(نمایشی,پرسش و پاسخ)(4دقیقه)

بعد از 2دقیقه به پای تخته رفته و اعضای گروه ها را با لبخند و گفتن آفرین تشویق میکنیم وافرادی را که اشتباه کرده اند را با اشارات سر و چشم راهنمایی کرده تا کارشان را تصحیح کنند.

تدارک بازخورد(2دقیقه)

 

اهداف درس

گروه یاس 

گروه بنفشه

گروه مریم

گروه لاله

 

 

 

مهارت ذهنی

 

 

 

 

 

 

 

تمییز

 

1-فراگیر بتواند جوجه ومرغ رابدون کمک تشخیص دهد.

2-فراگیربتواند جوجه تازه متولدشده را از جوجه چندروزه تشخیص دهد.

3-فراگیربتواند نوع خوراک وغذای گوسفند رابدون کمک معلم و همسالان بیان کند.

4-فراگیربتواند نوع خوراک وغذای بره رابه کمک معلم خودبیان کند.

5-فراگیربتواند نوع خوراک وغذای مرغ وجوجه رابدون کمک بیان کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم محسوس

 

 

1-فراگیربتواندچندمورد از تفاوتهای جوجه ومرغ را با مشاهده کردن بیان نماید.

2-فراگیربتواند چرخه رشدجوجه رانشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنجیر کردن مفاهیم و کشف قاعده

 

1-فراگیربتواند مراحل به دنیاآمدن جوجه رادرتفحص گروهی به کمک همسالان خودکشف کند.

2-فراگیربتواند توالی وترتیب مراحل رشدجوجه رادر5جمله باراهنمایی معلم بیان کند.

3-فراگیربتواند این نکته رابدون کمک سایرین کشف کندکه هرحیوانی برای رشد به موادغذایی نیازدارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روانی-حرکتی

مهارت بدنی فردی

 

 

1-فراگیران بتوانند مراحل رشد جوجه رادردفترعلوم خودترسیم کنند.

2-فراگیران بتوانند درمشاهده کردن وجمع آوری اطلاعات ازحواس خوداستفاده کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهبردشناختی

 

خلاقیت

 

 

فراگیردرتکالیف خلاقانه,بدون راهنمایی معلم وهمسالان به صورت انفرادی

(بامشاهده,تحقیق وزنجیرکردن قواعد)کشف کند:

1-نوع خوراک وغذای همه حیوانات به یک صورت نیست.

2-همه جانوران باتخم گذاری به دنیا نمی آیند.

3-همه جانوران بچه زا نیستند.

4-رشدهمه جانوران به یک صورت نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاطفی-هیجانی

نگرش

 

1-فراگیران بتوانند به عظمت خداونددرآفرینش پی ببرند.

2-فراگیران نسبت به محتوای درس علاقه نشان دهند.

3-فراگیران نظرات موافق ومخالف راقبول کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

8-ارزیابی عملکرد(جمع بندی ورفع نقص)(سخنرانی ,استفاده از رسانه ها)(5دقیقه)

خب بچه ها ,کدوم گروه میتونه به من توضیح بده امروز چی یادگرفتیم؟(مروری بردرس خواهیم داشت)اگربچه ها در یادگیری درس مشکل داشتند درس را به صورت (نمایشی واستفاده ازرسانه ها باردیگر آموزش میدهیم, وفیلمی از مراحل رشد بره و جوجه به نمایش میگذاریم.)

فعالیت آموزشی 2(هنگام ارزشیابی تکوینی و پرسش از فراگیران می توان با دو روش معلم محور و دادن بازخورد مستقیم،پاسخ درست هر سوال و هر فعالیت را به فراگیران داد و یا اینکه و اگر گروهی از فراگیران پاسخ درست داده اند با روش فراگیر محور مانند:تدریس اعضای تیم و یا بارش مغزی و حتی به کمک معلم یار به فراگیران بازخورد داد در این مرحله بیشتر روش مستقیم و معلم محور انجام می گیرد) تهیه بازخورد صحیح به جواب های صحیح آنها با لبخندپاسخ داده وآنهارا تحسین می کنیم واز دانش آموزان می خواهیم که آنهارا تشویق نمایند.اگرچنانچه دانش آموزجواب را اشتباه بگوید با هدایت او، وحرکات چهره او را به سمت دادن پاسخ صحیح هدایت می کنیم.

9-ارزشیابی پایانی و کنترل فعالیت یادگیری:( پرسش و پاسخ,نمایش خلاق ,استفاده از رسانه ها)(4دقیقه)

کنترل تمامی فرآیند یادگیری؛کنترل میزان حصول اهداف مشخص شده؛بازخورد گیری از طرح؛اصلاح طرح و اطمینان از یادگیری اهداف طراحی شده یا پرسش کتبی یا شفاهی از تک تک فراگیران به پایان می رسد.اگر مهارت و یا دانش کسب نشده بود؛اینجا معلم اگر در کلاس وقت دارد یک فعالیت آموزشی مکمل و یا در منزل به عنوان تکلیف خلاقانه برای تکمیل یادگیری انجام می شود. 1- از بین تصاویری که می بینید یکی را به دلخواه انتخاب کنید و درباره ی راه رفتن آن توضیح دهید.

2- چرا جانوران حرکت می کنند؟

2 –از بین تصاویر یک جانور را انتخاب کنید و آن را به دوستان خود معرفی کنید.

 

10-تثبیت یادگیری و تکالیف خلاقانه:(گام نهم گانیه:افزایش یادگیری و انتقال)(1دقیقه)

تکلیف خلاقانه

1- بچه های خوب من وقتی رفتید خونتون,خودتون را جای یک جوجه قراربدهید واز زبان اون داستان رشد را نقاشی کنید وبه کلاس بیاورید.

 2- یکی از جانورانی را که دوست دارید همراه با محل زندگی آن نقاشی کنید.

انتظارات: بچه ها توی خونه به همراه پدر و مادرتون یک فیلم مستند از زندگی یک جانور ببینید و برای آشنایی من و بچه ها جلسه بعد کمی توضیح بدهید. هر کس این فعالیت انجام بده امتیاز داره