حرکت جانوران- علوم اول

نمونه طرح درس مفهوم محور(یاددهی ویادگیری)

عنوان تدریس :حرکت جانوران   مدت تدریس :30دقیقه   پایه ومقطع :اول ابتدایی   محل تدریس :کلاس درس   تعدادفراگیران : 20نفر  صفحه کتاب :30  روش تدریس :9گام گانیه مفهوم محور)نام  مدرس:سیمین یونسی

1-هدف گذاری

اهداف کلی :حرکت جانوران (علوم تجربی زیست شناسی جانوری)

اهداف جزئی

فراگیران بتتوانندبا ویژگی های جانوران به خصوص نوع حرکت آن ها آشنا شوند.

جانوران را با توجه به نوع حرکت آن ها طبقه بندی کنند

علت حرکت جانوران را توضیح دهند

اهداف رفتاری

مهارت ذهنی

  •  

ازبین تصاویرمختلف بتوانند جانوران را ازلحاظ نوع حرکتشان مثل خزیدن،پریدن،دویدن،شنا کردن،و...ازهم تمییزدهند

تصاویرجانوران را را ازلحاظ نوع حرکت جداکرده ودسته بندی کنند

حرکت حیوانات مختلف موجوددرحیاط را مشاهده کرده وازهم تمییز دهند.

مفاهیم محسوس(مجسم)

تصاویرجانوران مختلف را ازلحاظ نوع حرکت جداکرده وشناسایی کنند

حیوانات خانگی موجوددرحیاط را مشاهده کنند

نوع حرکت آن هارا مشاهده کنند

قسمت هایی ازبدن جانوران را که به حرکت کردن آن ها کمک می کند را مشاهده کنند

مفاهیم غیرملموس(انتزاعی)

عوامل موجوددربدن جانوران که سبب حرکت آن ها می شود

زنجیرکردن مفاهیم (کشف قاعده) فراگیربتواند:

تفاوت حیوانات درحرکت کردن را کشف کند

جانوران برای حرکت به غذا نیازدارند رادریابد

جانوران برای یافتن غذا حرکت می کنند رادریابد

فقط موجودات زنده حرکت می کنند

مهارت بدنی

انواع جانوران را ازلحاظ نوع حرکت نقاشی کنند

بتوانند بادقت جانوران وحرکت آن ها را مشاهده کنند

مهارت مشاهده کردن وجمع آوری اطلاعات با حواس

مهارت جمع بندی ونتیجه گیری اطلاعات وارایه گزارش به کلاس

 نگرش وعواطف

فراگیران بتوانند به عظمت ووجود قادرمطلق درآفرینش پی ببرند

به انجام کارگروهی اشتیاق داشته باشند

رعایت نظم ونظافت کلاس رعایت بهداشت را انجام دهند

به کشف مفاهیم وقواعد وکنجکاوی علاقه مند وفعال باشند

راهبرد شناختی

فراگیر درتکلیف خلاقانه بدون راهنمایی معلم وهمسالان به صورت انفرادی وبا مطالعه وتحقیق وزنجیرکردن  این قاعده را کشف کند که حرکت جانوران باهم متفاوت است

با دقت سوال بپرسد

اطلاعات کلامی

فراگیران بتوانند برای انواع حرکت جانوران به صورت شفاهی مثال بزنند

علت حرکت جانوران را به صورت شفاهی بیان کنند

نیازجانوران را برای حرکت شرح دهند

فراگیرآنچه را که درباره حرکت جانوران درتصاویر آموزشی یا به صورت زنده درحیاط دیده را به طورکامل توضیح دهد.

2-پیش دانسته ها

آنچه فراگیرازتجربه ،سواد،مهارت با خودبه کلاس آورده باشد

گوناگونی جانوران ازنظرشکل  واندازه

تجارب:دیدن انواع جانوران به صورت زنده مثلا گربه گنجشک مورچه لاک پشت و...

آب دادن وغذا دادن به جانوران خانگی

مفاهیم پریدن ،دویدن ،شناکردن،پروازکردن

3-سازماندهی وساماندهی

مواد آموزشی

تصاویر ازانواع حرکت جانوران مختلف ، فیلم آموزشی ،دست کش، تعدادی جانورزنده مثلا ماهی قرمز،لاک پشت ،مورچه ،جوجه خرگوش

طراحی زمان موردنیاز مثلا 10دقیقه برای معلم و20دقیقه برای دانش آموز، آماده کردن امکانات موردنیازدرحیاط مدرسه ،آماده کردن امکانات موردنیازدرکلاس مثلا ویدئو پرژکتورچک کردن کامپیوترواطمینان ازدرستی آن فیلم آموزشی آماده کردن تصاویرآموزشی،طراحی فضای کلاس صندلی ها پنج تاپنج تا به صورت دایره درکنارهم

نکات ایمنی وبهداشتی

هنگام دست زدن به حیوانات ازدست کش استفاده کنند

4-رفتارورودی

 برقراری ارتباط وحضوروغیاب

معلم بایک تنگ ماهی واردکلاس می شود

سلام دختر/پسرای عزیزم

سلام خوب هستید بله شکرخدا صبح امروزمونو با انرژی شروع می کنیم حضوروغیاب انجام بدهیم ببینیم همه سرکلاس حاضرهستند بچه ها خداروشکرهمه حاضرند

ارزشیابی ورودی

دیدن جدول هایی که فراگیران برای طبقه بندی موجودات ازلحظ زنده وغیرزنده بودن ،شکل واندازه جانوران دردفترخود رسم کرده (تصویرجانوران به صورت برچسب درجدول چسبانده شده است

بچه های گلم به من بگویید که فرق این ماهی که درتنگ است بااین ماهی عروسکی که دردست من است چیست؟ بیشتردانش آموزان پاسخ می دهند که ماهی درون تنگ زنده است وماهی عروسکی زنده نیست یعنی غیرزنده است بچه های گل گلاب ازکجا فهمیدید که ماهی درون تنگ زنده است ؟بچه ها پاسخ می دهند چون شنا می کند ،غذامی خورد پولک دارد ولی ماهی عروسکی شنا نمی کند غذانمی خورد پولک ندارد

بچه های عزیزم آیا همه ی حیوانات به یک شکل واندازه هستند؟

بچه ها :خیربعضی ها خیلی بزرگ وبعضی ها خیلی کوچک هستند آیا میتوانی مثال بزنی

مثلا فیل که خیلی بزرگ ومورچه که خیلی کوچک است

بارک الله به بچه های باهوشم که همه ی درس جلسه گذشته را یادگرفتید

ارزشیابی تشخیصی (سازمان دادن پیش دانسته هاگام دوم درروش گانیه )

همه ی بچه ها قبل ازمدرسه هم حیوانات رامشاهده کرده وحتی بعضی ازآن ها ازحیوانات خانگی مثل خرگوش ،پرندگان ،لاک پشت و...نگهداری می کنند

بچه های خوبم آیا تا به حال به باغ وحش رفته اید؟

بله چه حیواناتی آنجا دیدید؟خرس ،شیر،مار،پرندگان

بچه ها چه کسی می داند که ماریا قورباغه یا پرندگان چگونه حرکت می کنند ؟

بچه ها حیوانات برای حرکت کردن به چه چیزی نیازدارند؟واصلا برای چه حرکت می کنند؟

آموزش ترمیمی

چنانچه بچه ها درپیش دانسته هایئ خوددچارمشکل باشند معلم باید درصددرفع  آن براید

گروه بندی

خوب حالا بچه های مهربون من شمارا به 5 گروه دسته بندی کردم هرکسی درگروهی که من تعیین کردم  هم درحیاط وهم درکلاس قراربگیرد (براساس سطح معلومات وحتی هوش بین فردی افرادگروه بندی انجام شده

به صورت 5 نفره ودایره ای به اسامی ماهی کوچولو،لاکی،مورچه  زرنگ ،جوجه طلا ،خرگوش شیطون  

5-جلب توجه وایجادانگیزه (گام اول گانیه وگام چهارم مفهوم محور) (روش سخنرانی ،پرسش وپاسخ نمایشی)

معلم با یک تنگ ماهی  واردکلاس می شودوچون معلم به بچه ها درجلسه قبل گفته بود که هرکس حیوان خانگی دارد مثل جوجه لاک پشت خرگوش به کلاس بیاورد بعضی ازبچه ها که حیوانی اورده اند ازمعلم می پرسند چرامن امروز خرگوش خودم یا لاک پشت یا جوجه ام را به کلاس اوردم ؟یا کسانی که حیوان ندارند می پرسند خانم معلم چرا شما یک تنگ ماهی و به کلاس آوردید؟

 بچه ها امروز برای یادگیری درسمون به حیاط می رویم معلم می گوید بچه ها اگرصبرکنید می فهمید بچه ها نگاه کنید علی چه خرگوش خوشگلی دارد چقد تندتند درجعبه حرکت می کند بچه ها لاک پشت محمد را نگاه کنید خانم خیلی ارام راه میرود بچه ها جوجه امیرکیان چقد زرد وزیباست  به حرکتش توجه کنید  بچه ها ماهی من هم درتنگ شنا می کند بچه ها به نظرشما ایا همه ی حیوانات یک جورحرکت می کنند؟

گام دوم گانیه آگاه ساختن یادگیرنده  ازهدف

 

  ابتدایک فیلم آموزشی نیز ازحرکت جانوران مختلف به فراگیران نشان داده می شودو دانش اموزان به همراه معلم به حیاط مدرسه می روند ودر انجا حیوانات را روی زمین می گذارند بچه ها ازحرکت حیوانات به وجد آمده وبسیار کنجکاوشده ونسبت به درس اشتیاق نشان می دهند

بچه ها به نظرشما چرا لاک پشت محمد انقدرآرام حرکت می کند ولی خرگوش علی نه؟ بچه ها چه تفاوتی بین حرکت ماهی درآب وجوجه امیرکیان وجود دارد؟بچه های گل به مورچه هایی که روی زمین راه می روند نگاه کنید  آیا مورچه وجوجه به  یک شکل حرکت می کنند ؟ بچه ها حرکت ماروکرمی  که درفیلم دیدیم با حیوانات دیگرچه فرقی دارد؟

بحث وارد گروه می شود 4 دقیقه زمان داده میشودنظرات هر 4گروه شنیده می شود ودرحین تدریس نکات لازم گفته می شود بچه ها می گویند مثلا لاک پشت به دلیل وجود لاک سنگی درپشتش نمی تواندمثل خرگوش علی تند حرکت کند به همین دلیل خودرا روی زمین میکشد مثل ماروکرمی که درفیلم دیدیم  که بدن خودرا روی زمین می کشیدند مورچه وجوجه نیزبه یک شکل حرکت نمی کنند افرین درست گفتید بچه ها پرنده ها چی آیاآن ها نیز می دوند یا خودرا روی زمین می کشند؟خیرآن ها دراسمان پرواز می کنند

"( گام سوم گانیه یادآوری پیش نیازهای )

بچه ها یادتان هست  جانوران به دودسته زنده وغیرزنده تقسیم می شوند وبرای رشدچه چیزی نیازداشتند ؟بچه ها : بله به غذانیازداشتند آیا همه ی جانوران به یک اندازه ویک شکل هستند؟

گام اول تدریس ارائه محرک (گام چهارم گانیه تحریک ذهن دانش آموزان بااستفاده ازموادآموزشی )مهارت مشاهده کردن فرایندی که ازطریق آن به پدیدها درمحیط اطراف توجه وازآنها آگاهی بدست می آوریم )(آزمایش وسخنرانی ،بحث گروهی ،تفحص گروهی )

 معلم ازبچه ها میخواهد به صورت گروهی درحیاط بایستند بچه ها من به هریک ازگروه ها یک حیوان زنده می دهم به  گروه ماهی کوچولو یک ماهی قرمزو خوشگل گروه لاکی یک لاک پشت ،گروه مورچه زرنگ هم می توانند  مورچه هایی راکه روی زمین هستند بررسی کنند ،گروه جوجه طلا یک جوجه زرد زیبا ،گروه خرگوش شیطون یک خرگوش زبروزرنگ به هریک ازگروه ها نیز تصاویری ازجانوران مختلف می دهم

بچه ها به حیوان گروه خودنگاه کرده ببینید چگونه حرکت می کنندودرحین حرکت ازچه قسمت هایی ازبدن خود بیشتراستفاده می کنند و حیوان خود با تصاویر حیوانات موجود دردستتان را باهم مقایسه کنید 5دقیقه زمان دارید معلم درحین تدریس به کارگروه ها سرکشی میکندبچه ها ببینید حرکت هرجانور با جانوردیگرمتفاوت است

گام دوم تدریس راهنمایی (گام پنجم گانیه معنی دارکردن تمام جملات رمزگذاری شده )(روش معلم محور،پرسش وپاسخ ،بارش مغزی)

افرین بچه های باهوشم درست گفتین حرکت جانوران باهم متفاوت است مثلا حیواناتی مثل ماروکرم بدنشان راروی زمین می کشند خرس چهاردست وپا راه می رود وپرنده ها با بال های خوددرآسمان پرواز می کنند بچه ها حالا دست کش های خودرا بپوشید وبه بدن حیوانات دست بزنید بچه ها آیا بدن همه به یک شکل است ؟ خوب بچه ها بریم به کلاس درس وشما به صورت گروهی پاسخ این سوال را پیدا کنید

گام سوم تدریس فعالیت آموزشی 1

 درکلاس درس :بچه ها 5 دقیقه زمان دارید درگروه خود تفاوت حیوانات ازلحاظ حرکتی اندازه وشکلشان را با تصاویر دردستتان دسته بندی کنید راهنمایی (بچه ها به به شکل بدن حیوانات که درحیاط نگاه کردید خوب مثلا آیا دست وپاداشتند ؟یا بال داشتند ؟

آفرین به دانشمندای من که حیوانات را دسته بندی کردید

گام چهارم تدریس (بازخوردگیری وارائه گزارش)(گام ششم گانیه فراخوان عملکرد )

دسته بندی به این صورت انجام شد که تصاویر حیوانات مختلف مثلا انواع پرندگان مثل کلاغ قناری عقاب دریک دسته انواع خزندگان مثل مارلاک پشت کرم  انواع حشرات مورچه سوسک دریک دسته حیوانات وحشی مثل شیرپلنگ ببر خرس انواع آبزیان مثل ماهی ها دریک دسته قرارگرفتند وسرگروه هریک ازگروه ها طبقه بندی خودرا به کلاس ارئه داده وعلت طبقه بندی خود به این شکل را به کلاس گزارش می دهند(بیشترروش نیمه مستقیم فعال گروهی تدریس اعضای تیم )

7-ارزشیابی تکوینی یا بازخورددهی (بعدازارایه گزارش توسط سرگروه ها ومشاهده فعالیت ها ) (بیشترروش معلم محورپرسش وپاسخ  

آفرین بچه ها کارتان عالی بود حالا به گروه خود بازگردید معلم ازگروهی که لاک پشت داشت می پرسد بچه ها لاک پشت چگونه حرکت میکرد ؟بچه ها :خودراروی زمین می کشید آیا می توانید حیوان دیگری  را که به این شکل حرکت می کند وخودرا روی زمین می کشد مثال بزنید ؟مار،کرم، مارمولک  بچه ها لاک پشت برای حرکت به چه چیزی نیازدارد؟غذا

گره ماهی کوچولوبچه ها دیدید ماهی چگونه حرکت می کرد ؟ماهی درآب شنا می کرد با چه عضوی شنا می کرد؟باله ودم فرق حرکت ماهی با حرکت جوجه چیست؟ماهی فقط درآب حرکت می کند ولی جوجه فقط درخشکی حرکت می کند بدن ماهی ازچه چیزی پوشیده شده است ؟پولک

گروه مورچه  بچه ها مورچه ها چگونه حرکت می کردند؟بچه ها جواب می دهند مورچه ها پاهای نازکی دارند وروی زمین حرکت می کنند آیا مورچه مثل لاک پشت حرکت می کند ؟ بچه ها :نه مورچه خودراروی زمین نمی کشد ولی لاک پشت خودرا  روی زمین می کشد  

گره جوجه طلا :چه جوجه زردو خوشگلی بچه ها جوجه چگونه حرکت می کرد ؟ بچه ها :جوجه دوپاداردوبا دوپایش حرکت می کند  بال هم دارد ولی فعلا نم یتواند پروازکند پس فرق حرکت مورچه وجوجه چیست ؟ بچه ها :جوجه بال دارد ومی تواند پروازکند ولی مورچه فقط روی زمین حرکت می کند

گروه خرگوش چه خرگوش زرنگی بچه ها خرگوش چی می خورد؟هویج وگیاه بله آفرین حرکت خرگوش چه شکلی بود ؟خرگوش می دود بله آفرین ایا خرگوش آرام می پرید؟ بچه ها می گویند:نه خیلی سریع می پرید آفرین پس خرگوش با لاک پشت درحرکت متفاوت است

آفرین بچه ها ودانشمند کوچولوها ی خودم بچه ها راستی کسی دوست دارد جانورشناس شود؟هرکس که خوب درس بخواند ومطالعه وتحقیق کند میتواند درآینده جانورشناس خوبی شود

 

 

 

 

 

 

گام هفتم تدارک بازخورد) ارزشیابی چک لیست رفتاری  

گروه خرگوش شیطون

گروه جوجه طلا

گروه مورچه زرنگ 

گروه لاکی

گروه ماهی کوچولو

اهداف

 

 

 

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

تمیز دادن    :(صاویرجانوران را ازلحاظ نوع حرکت جدا کرده ودسته بندی کنند

حرکت حیوانات موجوددرحیاط را مشاهده کرده وازهم تمییز دهد

 

مهارت های ذهنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم محسوس (نوع حرکت آحیوانات را  مشاهده کنن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم غیرملموس (انتزاعی)

  • موجوددربدن جانوران که سبب حرکت آن ها می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشف قاعده ( تفاوت حیوانات درحرکت کردن را کشف کند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کسب مهارت)اانواع جانوران را ازلحاظ نوع حرکت نقاشی کند

مهارت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت فردی ابتواندنکات بهداشتی را رعایت کند استفاده ازدست کش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی تحقیق

راهبرد

شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشف

اصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکالیف

خلاقانه  فراگیر درتکلیف خلاقانه بدون راهنمایی معلم وهمسالان به صورت انفرادی وبا مطالعه وتحقیق وزنجیرکردن  این قاعده را کشف کند که حرکت جانوران باهم متفاوت است ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف فراگیران بتوانند برای انواع حرکت جانوران به صورت شفاهی مثال بزنند

 

اطلاعات کلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین علت حرکت جانوران را به صورت شفاهی بیان کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان

رویداد فراگیرآنچه را که درباره حرکت جانوران درتصاویر آموزشی یا به صورت زنده درحیاط دیده را به طورکامل توضیح دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همیاری

نگرش و

عواطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت  به انجام کارگروهی اشتیاق داشته باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظم وانضباط رعایت نظم ونظافت کلاس رعایت بهداشت را انجام دهند

 

 

فعالیت آموزشی (2)(تدریس اعضای تیم )

حالا هرگروه ازگروه دیگردرباره حیوانی که مشاهده کردند بپرسد وآزمون بگیرد هرگروهی که بیشترین جواب درست را داد امتیازبیشتری می گیرد وکارت تشویق دریافت می کند

مثلا گروه ماهی ازگروه لاک پشت می پرسد آیا ماهی می تواند دربیرون ازآب زندگی کند ؟نه نمی تواند چون می میرد ماهی چگونه حرکت می کند؟درآب شنا می کند باچه چیزی شنا می کند ؟با باله ودمش  

 گروه لاک پشت ازگروه ماهی می پرسد ملاک پشت چگونه حرکت می کند؟روی زمین می خزد یعنی بدنش را روی زمین می کشد به این نوع حرکت چه می گویند؟خزیدن .خزنده دیگری می توانید مثال بزنید کرم مار

گروه های بعدی نیزبه همین منوال ازهم آزمون می گیرند

نگرش

بچه های عزیزازهمه ی این آزمایش ها ومشاهده ی حیوانات مختلف میتوان یک نتیجه گرفت وآن این این است که خداوند همه ی موجودات رابا همه ی شگفتی هایی که درخلقت دارند آفریده وهیچ موجودی به موجود دیگرشبیه نیست بلکه خلقت خاص خودش را دارد پس بچه هاببینید که خداوند چقدربزرگ وتواناست ماباید شکرگذاروقدردان همه ی آفریده های خدا باشیم وبدانیم که خداوند هیچ موجودی را بیهوده خلق نکرده است ودراین دنیای پرازشگفتی هرموجودی فایده ای دارد وخدا حافظ همه ی موجودات است ولی مانیز باید درحفظ آن ها کوشا باشیم

8-رفع نقص وجمع بندی درس

بچه ها دراین قسمت من یک شعر برای شما میخوانم ببینم درس را یادگرفتین یا نه

می پرد قمری

می پرد گنجشک            

می پرد طوطی

می پرد بلبل                           

می پرد؟آری

شیرترسوهم

شیربافریاد

نه غلط گفتی                                 

می دودچون باد

توی جنگل ها                                                                                                           توی جنگل ها                  توی جنگل ها                               توی جنگل ها                  

می دودآهو

می دود میمون

می دودراسو

می دودگربه

می دودآن سو

کرم ازاین سو

نه غلط گفتی                                              چون ندارد پا      

کرم روی خاک                                          می خزد تنها

می خزد آرام                                             سوسمارومار

می خزد تمساح                                          وقت کشت وکار

هم چنین ماهی                                          می خزد بسیار           

نه غلط گفتی                                            ماهی زیبا 

باشناکردن                                              می رود هرجا

 

 

ارزشیابی پایانی کنترل فرایند یادگیری     9-

بچه های گلم برای انواع حرکت حیوانات خزیدن ،پریدن،پرواز کردن ،شنا کردن ،دویدن چند مثال بزنید

تحلیل ارزشیابی معلم پس ازبازخورد گیری وپایان درس بررسی می کند که آیا به اهداف تعیین شده ی خودرسیده است یانه ؟

10-تثبیت یادگیری وتکالیف خلاقانه(گام نهم گانیه افزایش یادگیری وانتقال)

خوب بچه های گل گلابم درس امروز ما تمام شد برای جلسه بعد که علوم داریم چند نقاشی ازحیوانات با انواع حرکت ها بکشید