آلبوم عکس - 92 pic
92 pic
92 pic: عکس شماره 1 / 7
عقل و عشق
720 * 1131 (100 KB) 
92 pic
92 pic: عکس شماره 2 / 7
منظره1
720 * 544 (90 KB) 
92 pic
92 pic: عکس شماره 3 / 7
شیشه و سنگ
720 * 419 (28 KB) 
92 pic
92 pic: عکس شماره 4 / 7
صلاح امور
720 * 232 (21 KB) 
92 pic
92 pic: عکس شماره 5 / 7
اصلاح بین خود از همه نماز ها و روزه ها مهمتر و برتر است
720 * 304 (22 KB) 
92 pic
92 pic: عکس شماره 6 / 7
مسجد اکبری لاهیجان
700 * 933 (100 KB) 
92 pic
92 pic: عکس شماره 7 / 7
پاییز
700 * 933 (125 KB) 
1