آلبوم عکس - جملات و اشعار
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 1 / 12
تفاوت آموزش و یاددهی
720 * 914 (172 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 2 / 12
اشتباه
640 * 640 (89 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 3 / 12
خوبی
640 * 640 (110 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 4 / 12
یار خوب
640 * 640 (109 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 5 / 12
اعتماد و دروغ
640 * 640 (117 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 6 / 12
آدم باش
720 * 720 (68 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 7 / 12
ایمان
640 * 640 (116 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 8 / 12
ظرفیت
720 * 720 (66 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 9 / 12
ارزش
720 * 720 (62 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 10 / 12
شکستن
720 * 720 (62 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 11 / 12
ابله
720 * 720 (54 KB) 
جملات و اشعار
جملات و اشعار: عکس شماره 12 / 12
انتقام
720 * 720 (62 KB) 
1 2 3 4 5 6 7