1394  1393  زمستان92  تابستان91
 93  پاییز 92  بهار 91  نوروز91
 اسفند  پاییز91  زمستان  بهار
 تابستان
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : معلم روز معلم تقدیر گل شیرینی تلاش خدا پاداش مومن نیکوکار
 روز معلم
قدر دانی از معلمان
دوشنبه 15 ارديبهشت 1393