چگونه آموزش را طراحی کنیم
 1394  1393  زمستان92  تابستان91
 93  پاییز 92  بهار 91  نوروز91
 اسفند  پاییز91  زمستان  بهار
 تابستان
 
 
چاپ کتاب
چگونه آموزش را طراحی کنیم

کتاب چگونه آموزش را طراحی کنیم

با 300 صفحه به بررسی روش ها و الگوهای مختلف طراحی آموزشی

انواع الگوها و روش های تدریس و آخرین نظریه های طراحی آموزشی در کلاس درس

برنامه ریزی آموزشی

طرح درس نوشتن و گام های آن پرداخته است

يکشنبه 3 اسفند 1393  17:17

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 5 اسفند 1395  9:32:22
تعداد بازديد از اين خبر : 4051

کليد واژه هاي مرتبط : طراحی آموزشی تدریس کلاسداری طراحی آموزش یاددهی یادگیری کتاب روش تدریس  ;