چگونه آموزش را طراحی کنیم
 1396  بهار  زمستان  اسفند
 نوروز91  تابستان  بهار 91  1393
 1394  پاییز91  زمستان92  پاییز 92
 تابستان91  93  1395
 
 
چاپ کتاب
چگونه آموزش را طراحی کنیم

کتاب چگونه آموزش را طراحی کنیم

با 300 صفحه به بررسی روش ها و الگوهای مختلف طراحی آموزشی

انواع الگوها و روش های تدریس و آخرین نظریه های طراحی آموزشی در کلاس درس

برنامه ریزی آموزشی

طرح درس نوشتن و گام های آن پرداخته است

يکشنبه 3 اسفند 1393  17:17

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 21 آذر 1397  22:19:12
تعداد بازديد از اين خبر : 5627

کليد واژه هاي مرتبط : طراحی آموزشی تدریس کلاسداری طراحی آموزش یاددهی یادگیری کتاب روش تدریس  ;