1396  بهار  زمستان  اسفند
 نوروز91  تابستان  بهار 91  1393
 1394  پاییز91  زمستان92  پاییز 92
 تابستان91  93  1395
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : طراحی آموزشی یاددهی و یادگیری رضا پورشیخ معلم آموزش تدریس فنون تدریس روش تدریس ساختن گرایی شناختی طرح درس
طراحی آموزشی
 نرم افزار طراحی آموزشی
تولید نرم افزار آموزشی برای معلمان
پنجشنبه 30 مهر 1394