1394  1393  زمستان92  تابستان91
 93  پاییز 92  بهار 91  نوروز91
 اسفند  پاییز91  زمستان  بهار
 تابستان
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : طراحی آموزشی یاددهی و یادگیری رضا پورشیخ معلم آموزش تدریس فنون تدریس روش تدریس ساختن گرایی شناختی طرح درس
طراحی آموزشی
 نرم افزار طراحی آموزشی
تولید نرم افزار آموزشی برای معلمان
پنجشنبه 30 مهر 1394