یک روز برای ریاضی
 1396  بهار  زمستان  اسفند
 نوروز91  تابستان  بهار 91  1393
 1394  پاییز91  زمستان92  پاییز 92
 تابستان91  93  1395
 
 
طزاحی موقعیت یادگیری
یک روز برای ریاضی

باسمه تعالی

طراحی موقعیت یادگیری در بستر زندگی

(یک روز برای ریاضی)           اسفندماه 1395

نام مدرسه:                              نام منطقه:                              نام معلم:                                پایه تحصیلی:                            تاریخ تنظیم:

1- عنوان مفهوم یا مهارت قابل تعمیم :  .................................

 

o آمار        oمحاسبات             oهندسه              o اندازه گیری          

    o حل مسئله     o ساخت مسئله

2- نیاز سنجی و ضرورت انتخاب موضوع: .................................

oنیاز به دست ورزی         oنیاز به باز آموزی            oنیاز به تثبیت یادگیری              

 oنیاز به کشف و خلاقیت  یا موضوع

oنیاز به عینیت بخشی در زندگی                    o نیاز به ساخت مسئله          

oنیاز به برقراری ارتباط بین مهارت یدی و ذهنی

oتکلیف خلاقانه         oتکمیل پیش دانسته ها           o نیاز به تعمیم پذیری           

  o نیاز به طراحی تحقیق        o ..................

3- حیطه و چارچوب فعالیت: .................................

 

 o طبیعت گردی (زمینه محوری) oکسب تجربه خلاقانه   o اکتشاف    o شبیه سازی    

 o تعمیم در زندگی  o دست ورزی

4- تشریح موقعیت یادگیری: ................................. ......................... ................................. ................................. ................................. .....

............................... ................................. ................................. ........

الف- فضای آموزشی(  oفضای رسمی،     oفضای غیر رسمی): .......... .............................. .ب- شرایط یادگیری: ( نحوه گروه بندی، چیدمان نفرات ، جایگاه گروه ها)

ج- شرح فعالیت:  

 فعالیت 1: .................................       

فعالیت2: .................................             

فعالیت3: .................................

فعالیت4: .................................       

فعالیت5 : ................................          

فعالیت6: .................................          

فعالیت7: .................................             

د- زمان هر فعالیت ( زمان بندی فعالیت هر گروه، کنترل زمان در کسب تجربه ، مهارت، دانش،  همفکری و...)

ها - بازخورد گیری از گروه ها:   oگزارش فعالیت     o تکمیل چک لیست      

 o برپایی نمایشگاه     o تدریس اعضای تیم

و - ................................

5- لیست ابزار مورد نیاز:

الف- وسایل دور ریختنی: ................................

ب- نقاشی و تصاویر: ...............................

ج- دست سازه : ................................

د- طبیعی : ................................

6- موانع و محدودیت ها: ................................ ................................. ................................. .................................

 

7- پیشنهادات و راهکارهای رفع موانع: ................................ ................................. ................................. .................................

 

                                                                                        

                      نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه

مهر و امضاء

 

تشریح فرم

باسمه تعالی

 

 شرح فرم طراحی موقعیت یادگیری در بستر زندگی(یک روز برای ریاضی)

 

مقدمه :

یادگیری در نگاه بسیاری از روانشناسان حوزه شناخت گرایان ، وقتی اتفاق می افتد که فراگیر با کسب  تجربه به سطح قابل توصیفی از درک و فهم از موضوع و محتوا رسیده باشد یعنی برای رسیدن به فهمیدن باید حتما فراگیر آنقدر تجربه کند و آنقدر در پیرامون خود بگردد تا بتواند آنچه فهمیده است را با زبان خودش توصیف کند.

در نگاه ساختن گرایان نیز آن هنگام فراگیر به سطح یادگیری می رسد که بتواند بین دانسته ها و تجارب دیروز با علوم و محتوای امروز یک ارتباط منطقی در ذهن خود بر قرار کند به زبان ساده با توجه به دانسته های خود در موقعیت جدید و یا با مواجه شدن با سوال و مسئله بتواند با کنار هم چیدن اطلاعات و سازمان دادن پیش دانسته های خود به بررسی مسئله و کشف راه حل برسد.

طراحی موقعیت یادگیری جدید یکی از وظایف معلم خلاق و علاقمند است که فراگیر را در موقعیتی شبیه سازی شده برای کسب تجاربی خلاقانه قرار می دهد . یک روز برای ریاضی طرحی است که سعی دارد تمرینی باشد تا ریاضی از ذهن ، کلاس و کتاب درسی خارج و در طبیعت، محیط اطراف زندگی  و بصورتی فعال  دیده شود. برقراری ارتباط بین مهارت های ذهنی و یدی فراگیران، آشتی دادن علوم آموخته شده با زندگی روز مره فراگیر، ایجاد علاقه نسبت به ریاضی، برقراری ارتباط طولی و عرضی بین مطالب مختلف در ذهن فراگیر با کمک همسالان، استفاده از ابزار و وسایل آموزشی طبیعی و دست سازه برای انتقال دانش ، تقویت ایمان به خدا از روی کشف نظم در طبیعت ، اندازه گیری و حل مسئله از تعداد از اهدافی است که این طرح دنبال می کند.

اجرا:

در فرم طراحی موقعیت یادگیری در بستر زندگی قرار است با اجرایی و اقدامی غیر معمول و غیر تکراری بمنظور تثبیت یادگیری مطالب و مفاهیم قبلا آموخته شده و دست ورزی مهارت های قبلا کسب شده ، گامی هر چند کوچک برای رسیدن به  لذت در یادگیری و یادگیری فعال برداشته شود.

گام اول:

ابتدا معلم می بایست با تفکر و بررسی سطح یادگیری فراگیران خود، وضعیت امکانات موجود، نوع و حیطه مطالب و محتوای آموزشی کلاس، مفاهیمی که می بایست در این روز مورد دست ورزی و یا اکتشاف و حتی طبیعت گردی قرار گیرد را انتخاب و با مدیر و شورای آموزشی مدرسه خود در میان بگذارد و با برنامه ریزی زمانی مناسب نسبت به اجرای آن اقدام نمایید.

در آن جلسه ضمن توجیه همکاران و کادر آموزشی می بایست ، با ارائه برنامه های خود ؛ علت و ضرورت انتخاب این مفاهیم و محتوا را با توجه به نیاز سنجی های مندرج در فرم توجیه نموده و  به گونه ای که ارتباطی منطقی بین فعالیت های فراگیران و نیاز سنجی او و محتوای آموزشی و امکانات موجود برقرار نماید. سپس با تایید همکاران نسبت به طراحی موقعیت یادگیری اقدام نماید.( بصورت آرمانی و ایده آل و فقط برای تکمیل فرم بصورت شعاری تنظیم نشده باشد).

 

گام دوم:

در این مرحله گروه بندی ، انتخاب سر گروه، تشریح فعالیت، معرفی فضای فیزیکی به سرگروه ها ، تفهیم انتظارات و  فعالیت ها، محل قرار گرفتن هر گروه ، توزیع وسایل و ابزار مقدماتی و روش کنترل زمان و بازخورد گیری برای فراگیران و اعضای هر تیم و گروه بخوبی توضیح داده شود.

 

گام سوم:

بعد از اینکه معلم محتوا و مفاهیم مورد نظر خود را انتخاب نمود و حیطه و چارچوب فعالیت خود را مشخص کرد می بایست به تشریح موقعیت یادگیری بپردازد. ابتدا مکانی را که می خواهد این فعالیت در آن انجام شود از حیاط، کلاس، کریدور، سالن و فضای رسمی دیگر لیست کرده و اگر نیاز به استفاده از فضای غیر رسمی و خارح از مدرسه است با مدیر مدرسه هماهنگ کرده تا در آن روز با اخذ رضایت نمامه و مجوزهای لازم نسبت به این مهم اقدام گردد.

بعد از مشخص شدن  فضای مورد نیاز به تشریح فعالیت های مورد انتظار می پردازد بصورت نمادین هفت محل برای درج فعالیت های طراحی شده معلم بمنظور فعال کردن فراگیران در موقعیت های جدید یادگیری مشخص شده است که معلم با دقت به طراحی مسئله و شرایط جدید یادگیری می پردازد. بازی کردن ، با هم ساختن، جستجو کردن، استدلال کردن، آزمایش کردن، همفکری، کنجکاوی، اکتشاف، فکر کردن ، توصیف کردن، همیاری و همکاری کردن ، لذت بردن، رنگ کردن، بریدن و کنار هم چیدن تعدادی از فعل هایی است که می توان در این فعالیت ها بکار برد.

کنترل زمان ؛ امریست مهم . درست است یک روز و چند زنگ به این کار اختصاص می یابد و بصورت یک اردوی کوچک و شاد و لذت بخش خواهد بود ولی کنترل زمان برای هر فعالیت و استفاده از هر فضای انتخاب شده بر عهده معلم است . معلم باید محاسبه کند برای کسب هر مهارت و انجام هر فعل چقدر زمان نیاز دارد .

گام چهارم:

 معلم باید بخاطر بسپارد دوباره گروه ها باید به کلاس باز گشته، یافته ها، آموخته ها ، یادگیری و روش های ابداعی خود را برای تمامی کلاس توضیح دهند این قسمت که بازخورد گیری است مرحله مهمی از اجرای طرح خواهد بود. معلم در این قسمت فقط شنونده است و می بایست نسبت به تمامیی فعالیت های فراگیران نقش تشویقی و ترغیب کنندگی داشته باشد. اگر طرح را بمنظور تکمیل چک لیست و یا شناسایی فراگیران خلاق و فعال کردن ایشان، انجام داده است می تواند یافته های خود را ثبت نمایید. این باز خورد گیری از فراگیران می تواند بصورت ؛ دفاع کردن، نظر دادن، سهیم شدن، قضاوت کردن، گفت و گو کردن، گزارش دادن، برپایی نمایشگاه، تدریس اعضای گروه برای تمامی کلاس ، شرح فعالیت و یا ..... باشد.

در نهایت ، ارائه مطالب تکمیلی و رفع نقص، مرور و طبقه بندی اقدامات می بایست توسط معلم انجام شده تا حصول اهداف یادگیری در فراگیران دیگر هم،  شکل گیرد.

لیست ابزار مورد نیاز برای اجرای طرح:

رسانه ها و ابزار به سه دسته تقسیم می شوند اول دسته ای از ابزار و رسانه ها که اکثر کیت ها و یا وسایل کارخانه ساخت هستند و معلم با خود به کلاس درس برده با آنها برای انتقال دانش و ارائه مطالب استفاده می کند و با خود باز می گرداند و در بکار گیری و راه اندازی آنها فراگیر منفعل است که به این دسته ابزار، رسانه های آموزشی گفته می شود. گاهاً این رسانه های فناوری و هوشمند و گران قیمت هم می باشند.

دسته بعدی ، رسانه ها و ابزاری هستند که برای ارزیابی از میزان حصول و تحقق اهداف استفاده می شود و به آنها رسانه های ارزشیابی گفته شده و بخصوص در آزمون عملکردی کارایی زیادی دارد.

دسته آخر رسانه های رسانه های یاددهی و یادگیری است . ابزاری ساده و ارزان قیمت و اکثر آنها دست سازه، اسباب بازی، فراگیر محور و بر اساس فعالیت گروهی تهیه می گردد. با کار کردن و استفاده از آنها فراگیران به سطح راهبرد شناختی یعنی خلاقیت، ابداع ، کشف و ....خواهند رسید .

معلم بایستی از ایجاد  انگیزه تا فعال کردن فراگیران ، انجام فعالیت های مختلف از ابزار دور ریختنی و یا دست سازه و ابتکاری فراگیران ، یا اقلامی که در طبیعت و پیرامون فراگیران در فضای مدرسه موجود است و حتی نقاشی و تصاویر طراحی شده توسط ایشان استفاده نماید . لذا لازم است در فرم فوق ، لیستی کامل از وسایل را تنظیم و تهیه نمایید.

چرا این قسمت بر خلاف تمام طراحی آموزشی ها ی متداول ، بعد از انجام فعالیت قرار گرفته است ؟چون با محدود کردن و لیست کردن آن؛ فعالیت فراگیران و خلاقیت معلم هم محدود خواهد شد. این طرح بعد از اتمام فعالیت ها ، ابتکارات و شرایط ، امکانات و خلاقیت ها تعدادی ابزار از دل طبیعت و دست سازه ها ی فراگیران ، خلق خواهد کرد.

موانع و محدودیت ها:

در اجرای هر طرح، خلاقیت و ابتکاری به منظور  قالب شکنی همیشه موانعی ( انسانی- مالی- مادی – فرهنگی) وجود دارد.  نیاز است تعدادی از محدودیت ها شناسایی با همکاری و همفکری هم نسبت به رفع آن و یا کم رنگ کردنشان اقدام گردد. این قسمت با توجه به امکانات موجود، درایت و توانایی معلم، همکاری مدیر و انجمن اولیاء ، کنترل فضای فیزیکی و جمعیت کلاس ، آمار مدرسه و... متفاوت خواهد بود که می بایست قبل از شروع طرح شناسایی، بررسی، کنترل و یا رفع گردد.

در خاتمه:

مطلوب است در انتها ، با گزارشی مصور از اجرای این طرح در مدرسه ، به همراه فرم تکمیل شده ی معلم که توسط مدیریرت محترم آموزشگاه ممهور و با درج تاریخ در لوحی فشرده با همکاری کارشناسی گروه آموزشی منطقه و ناحیه ثبت و به اداره تکنولوژی آموزشی اداره کل آموزش و پرورش ارسال گردد ... به ده نفر از معلمانی  که  بهترین، کامل ترین، خلاقانه ترین روز را برای ریاضی در مدرسه خود طراحی کرده باشند جوایزی ارزشمند و لوح تقدیری  به رسم سپاس و یادگاری تقدیم خواهد شد.

 

 

پورشیخ

اسفند ماه    1395

شنبه 7 اسفند 1395  8:1

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 22 آذر 1398  3:42:14
تعداد بازديد از اين خبر : 2658