طرح درس ششم ابتدایی
بسم الله الرحمن الرحیم
مدعی نیستم طرح درس های زیر بدون غلط و یا کامل هستند
اما چون کارهای دانشجویست و اولین طرح درس های علمی ایشان است برای من عزیز است.
برای الگو گیری و کمک به خلاقیت شما معلمان و دانشجویان ؛ این طرح درس ها ارائه شده است
.
با تشکر و آرزوی موفقیت

پورشیخ
 
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 علوم ششم
 ورزش و نیرو- پیش سازمان دهنده
 سفر به اعماق زمین- کاوشگری
 شگفتی های برگ
 سفر انرژی- کاوشگری
 خیلی بزرگ خیلی کوچک-9 گام گانیه
 کارخانه کاغذ سازی- همیاری
 زمین پویا- 9 گام گانیه
 سالم بمانیم- کاوشگری
 سرنوشت دفترم- تفکر استقرایی
 ریاضی ششم
 تقسیم اعشاری - پیش سازمان دهنده
 اندازه گیری زاویه- کاوشگری
 جمع اعشاری- پیش سازمان دهنده
 مساحت شکل های هندسی- 9 گام گانیه
 ضرب اغداد اعشاری- 9 گام گانیه
 کار و فناوری
 نقاشی با رایانه- کاوشگری
 شبکه رشد- تفکر استقرایی
 هدیه آسمانی ششم
 راز موفقیت- 9 گام گانیه
 اداب زندگی- تفکر استقرایی
 دانش آموز نمونه- 9 گام گانیه
 پاداش بزرگ- ایفای نقش
 تفکر و پژوهش
 پرواز کن- بدیعه پردازی
 ما کجا هستیم- بارش مغزی
 ما کجا هستیم- 9 گام گانیه
 من و پرسش هایم-تفکر استقرایی
 اجتماعی
 برنامه ریزی- تفکر استقرایی
 دوستی- تفکر استقرایی
 مبارزه استعمار- تفکر استقرایی
 تصمیم گیری- ایفای نقش
 رهبر کوچک- ایفای نقش
 ایستادگی در برابر دشمن- تفکر استقرایی
 عوامل موثر در کشاورزی- کاوشگری
 صفویه- بحث گروهی
 دریاهای ایران- 9 گام گانیه
 سفر به اصفهان- 9 گام گانیه
 قرآن
 کل امری بما کیب رهین
 آموزش سوره ق
 رو خوانی سوره الرحمن