نمونه فرم نوشتن طرح درس

فرم  طرح درس مبتنی بر نظریه فرا شناختی( یاددهی و یادگیری)

عنوان بندی:  موضوع – پایه – مقطع – صفحه- ماده درسی- زمان پیش بینی شده – تعداد فراگیران و...

هدف های جزیی:

هدف های رفتاری(فراگیر پس از یادگیری): معیار- شرایط- فعل قابل مشاهده و اندازه گیری

حیطه های یادگیری: دانش – مهارت - نگرش

سوالات ارزشیابی : ورودی - تشخیصی- تکوینی - تکمیلی

رسانه های آموزشی مورد نیاز: رسانه گرافیکی( نقشه – تصاویر و .....) رسانه های نورتاب و ....

راهبرد های یاددهی و یادگیری با رویکرد فراشناخت

الف- فعالیت مربی یا معلم

1-   برقراری ارتباط

2-   ارزشیابی تشخیصی

3-   ایجاد انگیزه: قصه -  نمایش فیلم تصاویر سوال و....

4-   گروه تدریس: گروه بزرگ گروه کوچک یادگیری انفرادی

5-   مدل کلاس: آزمایشگاهی- سنتی - نیم دایره و....
ارائه گام های تدریس و انتقال دانش - مهارت و نگرش مشخص شده
رهبری و راهنمایی کلاس برای حصول نتیجه

6-   ارزشیابی تکوینی

7-   رفع اشکال

8-   ارزشیابی پایانی

ب- فعالیت فراگیران

1-   فعالیت گروهی: مسئولیت پذیری- شرکت در بحث و...

2-   شرکت در فعالیت کلاسی: تمیز دادن - دریافت مفاهیم-  حل مسئله و....

3-   مشارکت در پاسخگویی به سوالات

4-   مطالعه محتوای آموزشی

فعالیت ها ی مکمل و تکالیف (تمرینی- آماده سازی- خلاقیتی – بسطی و...)