مدیریت یادگیری

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 بازگشت سرمایه الگویی؛ برای ارزیابی اثربخشی آموزش
 خستگی مزمن ناشی از کار
 ضرورت برنامه‌ریزی آموزشی برای کارکنان سازمان‌ها
 نقش و جایگاه مدیریت کارراهه در برنامه ریزی نیروی انسانی
 نیاز سنجی آموزشی با استفاده از تکنیک دلفی
 نیاز سنجی
 نیازسنجی آموزشی چیست؟
 آموزش اثربخش و اثربخشی آموزش
 نیازسنجی آموزش کارکنان
 اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها
 مدیران آموزش دهنده
 ارزشیابی آموزش
 تنش زدایی در مدیریت
 اصول تفکر سیستمی
 ارزش گذاری کارکنان
 مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی
 پنج پرسش برای عملکرد عالی
 اهمیت فرایند یادگیری برای سازمانها
 اثربخشی دوره های آموزشی (مدل کرک پاتریک
 تعارض در سازمان
 تاثیر ادراک مدیران بر تحقق قابلیتهای زنان در فرایند توسعه
 نگرش مثبت و پیشرفت شغلی
 مدیریت کیفیت
 خلاقیت و نوآوری و مدیریت
 رویکردهای ارزشیابی اثربخشی آموزش
 مدیر دوست‌ داشتنی‌
 جنگ استعدادها
 ۲۵ ویژگی مدیران آموزشی بهره ور
 همانند یک مدیر عامل سطح بالا فکر کنید
 نظریه های یادگیری
 نظریه مگ گریگور در انتخاب روش تدریس
 طراحی موقعیت یادگیری